PAB6PAB2PAB4PAB3PAB5PAB7PAB1

Informacje do mieszkańców

O stacji.

Modernizowana stacja 220/110 kV Pabianice zlokalizowana jest w woj. łódzkim, w Pabianicach, przy ul. Rypułtowickiej 20 (mapa). Umowa zawarta została w listopadzie 2013 r. Stacja znajduje się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji oraz pozwoleń (w tym warunki przyłączeniowe, decyzja środowiskowa, decyzje o pozwoleniu na budowę), wykonanie modernizacji oraz uruchomienie stacji.


Oddziaływanie stacji na otoczenie.

W trakcie prac budowlanych:

Modernizacja stacji elektroenergetycznej Pabianice to typowe przedsięwzięcie z dziedziny budownictwa elektroenergetycznego o niewielkiej skali prac budowlano-montażowych, a w rezultacie minimalnym oddziaływaniu na najbliższe sąsiedztwo stacji.

Wyjątkiem w tym względzie może być okresowe, nieznaczne zwiększenie poziomu hałasu w sąsiedztwie miejsc prowadzenia prac budowlanych spowodowane koniecznością użycia maszyn (koparka, dźwig) i środków transportu.


W trakcie eksploatacji stacji:

Hałas

Głównym źródłem hałasu w stacji są autotransformatory i wentylatory służące do ich chłodzenia. Zarówno w trakcie przebudowy stacji, jak i w trakcie jej eksploatowania poziom hałasu nie przekroczy dopuszczalnych prawem norm wynoszących 40 lub 45 dB w nocy i 50 lub 55 dB w dzień.

Specyficznym zjawiskiem występującym w pobliżu stacji jest szum słyszalny w warunkach dużej wilgotności powietrza. Jego źródłem jest tzw. ulot – rodzaj specyficznego wyładowania elektrycznego przy powierzchni przewodów najwyższych napięć.

wykres_halas


Pole elektromagnetyczne i elektryczne

Stacja elektroenergetyczna jest źródłem pola elektromagnetycznego (pola elektrycznego i magnetycznego). Źródłem pola elektromagnetycznego (składowej elektrycznej i magnetycznej) są bowiem wszystkie elementy i urządzenia stacji elektroenergetycznej, które znajdują się pod wysokim napięciem oraz te, przez które płynie prąd elektryczny (np. oszynowanie rozdzielni, aparatura łączeniowa i pomiarowo-kontrolna). Ze względów bezpieczeństwa, na skutek konieczności zapewnienia odpowiednio dużej odległości od ziemi elementów będących pod napięciem, poszczególne elementy stacji zostały zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający dotrzymanie wymaganych, kilku- lub kilkunasto- metrowych odległości od ogrodzenia stacji. Mając na uwadze powyższe, stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć są projektowane w taki sposób, aby poza ich ogrodzeniem nie występowało pole elektryczne i magnetyczne o natężeniach przekraczających dozwolone przepisami poziomy.

Warto zauważyć, że wytwarzanie pola elektromagnetycznego jest zjawiskiem charakterystycznym nie tylko dla stacji elektroenergetycznych czy linii napowietrznych, lecz wiąże się z pracą każdego urządzenia elektrycznego powszechnego użytku, takiego jak np. suszarka do włosów, pralka, telewizor itd.